Haitham Khalifeh

Haitham Khalifeh
VP of Finance
Location: PCRF Ramallah Office