Shaima Dallol
Shaima Dallol
Shaima Dallol
Location:
Gaza City